Actievoorwaarden – Veilig de weg op – Tekenwedstrijd

Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Veilig de weg op – Tekenwedstrijd van Univé Het Groene Hart. Univé zal door middel van een loting onder het vier-ogen-principe besluiten welke prijs naar welke winnaar gaat. Deze actie (hierna te noemen “actie”) is een actie van Univé Het Groene Hart. Aanmelden kan tot en met 9 oktober 2022. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

 1. Aanbieder
  De actie wordt georganiseerd door: Univé Het Groene Hart, hierna te noemen: Univé.
 2. Deelname
  2.1 Deelname geschiedt door mee te doen met de Veilig de weg op – Tekenwedstrijd van Univé Het Groene Hart – door deel te nemen aan de tekenwedstrijd en deze bij een winkeladviseur (op locatie) in te leveren.
  2.2 Deelname aan deze actie staat open voor basisschoolkinderen in de groepen 6, 7 en 8 van scholen in Delft, Naaldwijk, Roelofarendsveen, Leerbroek, Houten, Gouda, Zoetermeer en Schoonhoven, het werkgebied van Univé Het Groene Hart. Tot het werkgebied behoren de volgende Univé-winkels/clubhuizen: Univé Delft, Univé Houten, Univé Schoonhoven, Univé Leerbroek, Univé Zoetermeer, Univé Gouda, Univé Roelofarendsveen en Univé Naaldwijk.
  2.2 Aan deze actie zijn geen deelnamekosten verbonden.
 3. Prijs
  3.1 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten.
  3.2 De prijs is persoonsgebonden en mag niet aan derden worden verstrekt.
 4. Actie
  De actie is geldig tot en 9 oktober 2022. Op uiterlijk 17 oktober 2022 zullen drie prijswinnaars worden geselecteerd door Univé.
  Er zal een loting plaatsvinden (tussen de inleverde formulieren) volgens het vierogen-principe. De winnaars ontvangen via de contactpersoon uiterlijk 26 oktober 2022 (telefonisch of per e-mail) bericht. De prijs wordt uitgereikt door de winkeladviseur bij de basisschool. De prijs kan niet verstuurd worden per post. Het brengen van de prijs kan uiterlijk één maand na bekendmaking van de winnaars: na deze periode hebben de winnaars geen aanspraak meer op de prijs.
 5. Uitsluiting deelname
  5.1 Univé mag deelname aan de actie weigeren als de deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden of met de wet, als sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer of een andere reden. Univé mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van deelnemer.
 6. Privacy
  6.1 De Univé privacyreglement (zie unive.nl/privacy) en de Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  6.2 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan Univé ter beschikking worden gesteld.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 Univé is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
  – het niet kunnen deelnemen aan de actie;
  – uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  – het gebruikmaken van de prijs.
  7.2 Mocht de actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden dan zijn Univé en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen recht op schadevergoeding;
  7.3 Univé en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de actie voortvloeiende kosten en handelingen.
 8. Wijzigingen
  8.1 Univé heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  8.2 Univé behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde actie, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.
 9. Slot
  9.1 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
  9.2 In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Univé.
  9.3 Klachten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan de marketingafdeling van Univé Het Groene Hart via hgh.marketing@unive.nl of via het adres: Marlotlaan 5, 2614 GV te Delft. U ontvangt binnen twee weken een reactie op uw brief of e-mail.
  9.4 Op deze actie is de gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.
  9.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Contact

  Voor vragen over deze actie kan contact worden opgenomen met de marketingafdeling van Univé Het Groene Hart via hgh.marketing@unive.nl. Na ontvangst neemt de marketingafdeling zo snel mogelijk contact met u op.