Actievoorwaarden – Tip een Vriend

Voor wie?

 • De ‘Tip een vriend kaart’ is een actie van Univé Het Groene Hart.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar die zich via de kaart hebben aangemeld voor deze actie.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied Univé Het Groene Hart.

Inhoud van de actie

 • Als via de actie een nieuwe klant bij Univé Het Groene Hart wordt aangedragen die één schadeverzekering sluit, dan ontvangt de bestaande Univé klant €15,-. Als er een nieuwe klant wordt aangedragen die twee of meer schadeverzekeringen sluit, dan ontvangt de bestaande klant €30.- mits wordt voldaan aan alle voorwaarden zoals in deze actievoorwaarden omschreven. Dit bedrag wordt overgemaakt op het bankrekening dat vermeld staat op de ‘Tip-een-vriend’ kaart of naar desgewenste (sport)vereniging/club.
 • De tipgever heeft pas recht op het bedrag van de actie als de schadeverzekering(en) van de potentiële klant is (zijn) geaccepteerd door de verzekeraar en voldaan is aan alle overige voorwaarden van deze actievoorwaarden.
 • De nieuw aangebrachte klant heeft nog geen schadeverzekeringen bij Univé Het Groene Hart.
 • De nieuw aangebrachte klant woont niet op hetzelfde adres als de tipgever.
 • De nieuw aangebrachte klant gebruikt de ‘Tip-een-vriend’ kaart van de bestaande Univé-klant voor het afsluiten van een schadeverzekering.
 • De actie geldt niet wanneer er personen worden meeverzekerd (bijgeschreven).
 • De actie geldt niet bij het afsluiten van een losse kortlopende reisverzekering en/of zorgverzekering.
 • De kaart dient voorzien te zijn van een handtekening van de potentiële klant. Hij/zij geeft daarmee toestemming aan Univé Het Groene Hart om telefonisch of per e-mail contact op te nemen.
 • De persoonsgegevens van de potentiële klant op de ‘Tip-een-vriend’ kaart worden eenmalig gebruikt in het kader van deze actie.
 • De gegevens van de potentiële klant worden opgenomen in ons klantenbestand op het moment dat het adviestraject wordt opgestart.
 • Als de ‘Tip-een-vriend’ kaart niet wordt gebruikt bij het sluiten van de schadeverzekering, dan is het achteraf onder geen enkele voorwaarde mogelijk om nog in aanmerking te komen voor deze actie.
 • Het bedrag van de actie wordt na de acceptatie van de schadeverzekering en in ieder geval drie maanden na de ingangsdatum van de schadeverzekering automatisch op de betreffende rekening gestort.
 • Over de toekenning wordt niet gecorrespondeerd.
 • Univé Het Groene Hart is vrij om deelnemers uit te sluiten van de actie, om haar moverende redenen.
 • Medewerkers van Univé zijn uitgesloten van deze actie.

Looptijd van de actie

 • De actie ‘Tip-een-vriend’ loopt tot 31 december 2024.
 • Univé Het Groene Hart behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Het Groene Hart niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé Het Groene Hart klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 • Univé Het Groene Hart is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit deelname aan deze actie.
 • Deelname aan de actie van Univé Het Groene Hart is geheel voor eigen risico. Univé Het Groene Hart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.

Algemeen

Deze actie wordt georganiseerd door:
Univé Het Groene Hart aan de Marlotlaan 5, 2614 GV in Delft. K.v.K. nummer  27377414.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Het Groene Hart aan de ‘Tip-een-vriend’ kaart en het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Het Groene Hart is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de ‘Tip-een-vriend’ kaart of de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Het Groene Hart.
 • Univé Het Groene Hart is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Het Groene Hart.
 • Vragen over deze actie kunnen aan Univé worden gesteld via unive.nl/klantenservice.
 • Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Univé Het Groene Hart via hgh.klachten@unive.nl