Actievoorwaarden – Winactie slipcursus

Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie slipcursus van Univé Het Groene Hart. Univé Het Groene Hart zal door middel van een loting onder het vier-ogen-principe tien slipcursussen verloten onder deelnemers die binnen de actieperiode een nieuwe autoverzekering bij Univé Het Groene Hart afsluiten. Deze winactie (hierna te noemen “actie”) is een actie van de winkels van Univé Het Groene Hart en geldt van maandag 13 februari 2023 tot en met vrijdag 3 maart 2023. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

 1. Aanbieder
  De actie wordt georganiseerd door: Univé Het Groene Hart, hierna te noemen: Univé.
 2. Deelname
  2.1 Deelname geschiedt door mee te doen met de actie door een nieuwe autoverzekering fysiek af te sluiten in één van de acht winkels horende bij Univé Het Groene Hart (zie ook punt 2.2) in de actieperiode van maandag 13 februari 2023 tot en met vrijdag 3 maart 2023. Er hoeft niet per se een afspraak ingepland te worden om deel te mogen nemen. Deelname is niet geldig bij het omwisselen of het tijdelijk verzekeren (maximaal een maand) van een auto. Er mag door de deelnemer geen aanspraak gedaan worden op de polisbedenktijd van twee weken.
  De prijs is pas geldig als de verzekering na de bedenktijd (twee weken) nog loopt en kan daarna pas toegekend worden. De nieuwe afgesloten autoverzekering moet ingaan in de eerder genoemde actieperiode.
  2.2 Deelname aan deze actie staat open voor volwassenen in het bezit van een rijbewijs, woonachtig in het werkgebied van Univé Het Groene Hart. Tot het werkgebied behoren de volgende Univé-winkels/clubhuizen: Univé Delft, Univé Houten, Univé Schoonhoven, Univé Leerbroek, Univé Zoetermeer, Univé Gouda, Univé Roelofarendsveen en Univé Naaldwijk.
  2.2 Aan deze actie zijn geen deelnamekosten verbonden.
 3. Prijs
  3.1 Er worden tien vouchers voor een Advanced Slipcursus bij Rijvaardigheidscentrum Lelystad verloot (zie ook punt 2.1 voor voorwaarde deelname). De tien winnaars kunnen zelf een moment inplannen om de cursus te doen. Let wel op de geldigheid van de bon.
  De cursus duurt drie uur en heeft een waarde van € 99,-. Lees hier meer over de slipcursus.
  3.2 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten.
  3.3 De prijs is persoonsgebonden en mag niet aan derden worden verstrekt.
 4. Actie
  De actie is geldig van maandag 13 februari 2023 tot en met vrijdag 3 maart 2023. Op uiterlijk 6 april 2023 zullen de tien prijswinnaars worden geselecteerd door Univé.
  Er zal een loting plaatsvinden volgens het vierogen-principe. De winnaar ontvangt uiterlijk 10 april 2023 (telefonisch of per e-mail) bericht. De prijs kan opgehaald worden in de dichtstbijzijnde Univé-winkel. De prijs kan niet verstuurd worden per post. Wel kan er in overleg gekeken worden naar mogelijkheden tot het langsbrengen van de prijs door een Univé-adviseur. Het ophalen van de prijs kan uiterlijk één maand na bekendmaking van de winnaar. Na deze periode heeft de winnaar geen aanspraak meer op de prijs.
 5. Uitsluiting deelname
  5.1 Univé mag deelname aan de actie weigeren als de deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden of met de wet, als sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer of een andere reden. Univé mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van deelnemer.
  5.2 Univé-medewerkers en familieleden van medewerkers van Univé en daaraan gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.
 6. Privacy
  6.1 De Univé privacyreglement (zie unive.nl/privacy) en de Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  6.2 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan Univé ter beschikking worden gesteld.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 Univé is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
  – het niet kunnen deelnemen aan de actie;
  – uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  – het gebruikmaken van de prijs.
  7.2 Mocht de actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden dan zijn Univé en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen recht op schadevergoeding;
  7.3 Univé en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de actie voortvloeiende kosten en handelingen.
 8. Wijzigingen
  8.1 Univé heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  8.2 Univé behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde actie, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.
 9. Slot
  9.1 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
  9.2 In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Univé.
  9.3 Klachten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan de Marketingafdeling van Univé Het Groene Hart via hgh.marketing@unive.nl of via het adres: Marlotlaan 5, 2614 GV te Delft. U ontvangt binnen twee weken een reactie op uw brief of e-mail.
  9.4 Op deze actie is de gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.
  9.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Contact

  Voor vragen over deze actie kan contact worden opgenomen met de marketingafdeling van Univé Het Groene Hart via hgh.marketing@unive.nl. Na ontvangst neemt de marketingafdeling zo snel mogelijk contact met u op.